„TERAPIA GROZĄ” – Regulamin

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
pt. „TERAPIA GROZĄ”

 

Cel imprezy: propagowanie aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu.

 

§ 1 Organizator

1. Organizatorami Gry Miejskiej pt. „Terapia grozą” jest Idea Fabrik sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 9/8, Katowice 40-005 oraz Delirium Horror House Aleksandra Boroń z siedzibą przy ul. Sobieskiego 26/2, Katowice 40-082.

2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Parku Leśnego Muchowiec w Katowicach oraz kart gry, mapek i innych elementów niezbędnych do jej prawidłowego przebiegu.

 

§ 2 Termin, miejsce, trasa

1.Termin: 07.09.2018 w godz. 20.30-00.00.
- stanowisko odprawy uczestników będzie czynne od 20:00
- start uczestników nastąpi w niezbędnych odstępach czasowych
- zakończenie gry o godz. 00.00.

2. Miejsce gry: Park Leśny Muchowiec; start/ meta Pub „Horyzont” (dojazd od ul. Francuskiej).

3. Trasa ok. 6,5 km.

 

§ 3 Świadczenia

1.Organizator zapewnia uczestnikom Gry:
- wodę,
- posiłek - wersja mięsna lub wegetariańska.
- ratownika medycznego
- nagrody dla zwycięzców.

 

§ 4 Zasady gry

1. Zadaniem uczestników Gry jest zaliczenie poszczególnych Punktów Kontrolnych oraz wykonanie zadań na trasie w jak najkrótszym czasie.

2. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z rowerów, hulajnóg itp.

3. Gra będzie się odbywać na terenie leśnym, w którym również występuje ruch pieszych i pojazdów, dlatego obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.

4. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie źródło światła (latarki).

5. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

6. Każdy zespół musi posiadać minimum jednego pełnoletniego uczestnika.

7. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zadania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

8. Na trasie Gracze będą spotykać postacie, których rolą będzie utrudnienie zaliczenia punktu. Stanowczo zabroniona jest jakakolwiek interakcja z aktorami (np. używanie siły fizycznej, rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, obrażanie).

9. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

11. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie uczestników i zakup biletu do dnia 07.09.2018.

2. Cena biletów:
- I pula promocyjna 39 zł/osobę, do wyczerpania puli
- II pula 45 zł/ osobę, do wyczerpania puli
- III pula 55 zł/ osobę, do wyczerpania biletów.

3. Bilety są do nabycia online poprzez https://ekobilet.pl/idea-fabrik-sp-z-oo/gra-miejska--terapia-groza--1528973038811/269968-bilety lub w wersji tradycyjnej u Partnera- No Exit Room ul. Piastowska 9/8 w Katowicach.

4. Możliwy jest start w zespole 4- 6 osobowym. Mniejsze grupy zostaną na starcie połączone z innymi.

5. Należy mieć ukończone 16 lat.

6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym w niej udział.

7. Udział w Grze jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:
- warunki zawarte w niniejszym regulaminie,
- przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry.
-przetwarzanie danych osobowych podanych przy zakupie biletów on-line poprzez Operatora systemu sprzedaży biletów. Regulamin dostępny jest tutaj: http://ekobilet.pl/documents/regulamin_zakupu_biletow_za_posrednictwem_systemu_ekobilet-MA.v.2.17042018.RODO-pl.pdf
-opublikowanie przez Organizatora na łamach swoich stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku Uczestników w charakterze promocyjnym.

8. Zgodnie z RODO Uczestnicy gry mają prawo do:
- dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi oraz prawo do sprostowania danych osobowych.
-prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Zawsze można się zwrócić z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy wysłać zapytanie na adres mail@eventfabrik.pl.

9. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

§ 5. Zwycięzcy i nagrody

1. Zwycięzcami Gry mogą zostać zespoły, które wykonały wszystkie zadania prawidłowo i były obecne podczas rozdawania nagród.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu czasu Gry.

3. W przypadku nieobecności zespołu lub któregoś z uczestników zespołu, w czasie ogłaszania wyników, nagrodę otrzyma kolejny zwycięzca z listy.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej – www.eventfabrik.pl

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

 

Katowice, 16.08.2018r.